Island of Heron - białe logo

Regulamin

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU
 1. Regulamin Obiektu obowiązuje na terenie Island of Heron i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.

 2. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Obiektem”, natomiast najemca pokoju „Gościem”

 3. Regulamin Obiektu określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty rejestracyjnej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 2. DOBA HOTELOWA
 1. Pomieszczenie mieszkalne w Obiekcie, zwane w dalszej części „domkiem” wynajmowane jest na doby.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w pracownikom naszego Obiektu najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Obiekt może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gościa nieprzestrzegającego obowiązującego regulaminu.
 5. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
§ 3. REZERWACJA I MELDUNEK
 1. Rezerwacji można dokonać poprzez Internet, mailowo lub na portalu booking.com.
 2. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje drogą mailową umowę wstępnej rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania zadatku w wysokości 50 % wartości pobytu. W przypadku rezerwacji na 1 dobę kwota zadatku wynosi 100% wartości pobytu

  Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe hotelu w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej rezerwacji lub wpłynie później, Obiekt zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji.

  Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym Obiektu, Gość otrzymuje drogą mailową umowę gwarantowanej rezerwacji.

  W przypadku anulowania przez Gościa gwarantowanej rezerwacji:

  • na ponad 30 dni przed rozpoczęciem pobytu – Hotel zwraca kwotę równorzędną wpłaconemu zadatkowi

  • na 29 – 14 dni przed rozpoczęciem pobytu – wpłacony zadatek nie zostaje zwrócony.

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU
 1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 2. Gość hotelowy powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu i umieszczone w sejfie hotelowym.
 3. W przypadku utraty przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.11.1964 roku, nr 1, poz. 2 z późniejszymi zmianami. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu Hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w sejfie.
 4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na balkonie, w pojeździe oraz żywych zwierząt niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu hotelowym, czy poza terenem Obiektu.
§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA
 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu, pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenie i urządzeń technicznych Obiektu, powstaje z jego winy lub z winy odiwwedzjących go Gości.
 3. Obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
 4. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika recepcji lub obsługi pięter.
 5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu.
 6. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.
§ 6. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
 1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres.
 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Obiekt przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres trzech miesięcy, a po upływanie tego okresu przejdą one na własność Obiektu. Artykułu spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.
§ 7. CISZA NOCNA
 1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego. 
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.